รวมภาพกิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee
Silpakorn English Excellence Day 6th (SEED 6th)
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

 

การแข่งขันทักษะและความรู้ภาษาจีน
วันที่ 3-4 สิงหาคม 2560
ณ ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
รวมภาพกิจกรรม 
   


Comments