งานที่ต้องส่ง บุคลากร

** แบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู ปีการศึกษา ๒๕๖๐  

** ตัวอย่าง Logbook 2560-2561   

 
Ĉ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ,
28 ต.ค. 2561 01:18
ĉ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ,
28 ต.ค. 2561 01:19
Comments