กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (Samutsakhonburana English Camp) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

                                                                                            
                                                                                        โดย  โรงเรียนพหูสูตศึกษา และ Sine Education
วันที่ 1 ตุลาคม 2560     ณ ห้องโสต   อาคาร 6 
ห้องประชุมคุณสุชาติและเเพทย์หญิงทิพาพรรณ ใบสมุทร     โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

Comments