โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Active Learning และ Professional Learning Community


โดย ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) จังหวัดสมุทรสาคร
วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุม คุณสุชาติ-พ.ญ. ทิพาพรรณ  ใบสมุทร
อาคาร 6 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ


Comments