กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (Samutsakhonburana English Camp) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น


โดย  โรงเรียนพหูสูตศึกษา และ Sine Education
วันที่ 30 กันยายน 2560     ณ ห้องโสต   อาคาร 6 
ห้องประชุมคุณสุชาติและเเพทย์หญิงทิพาพรรณ ใบสมุทร     โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะComments